Obchodní podmínky

NEDO PLUS s.r.o.
Táborská 183
615 00 Brno
IČO 49455656
DIČ CZ49455656

Mobil kování 1:       732 208 534    p. Opluštil
Mobil LED světla 1:  733 745 271    p. Walter
Mobil LED světla 2: 739 691 869    p. Ing. Mach
Mobil velkoobchod: 733 745 272   p. Žídek
Mobil účetní:          733 777 405    pí. Šidlová

E-mail1: objednavky@nedoplus.cz

E-mail2: info@nedoplus.cz

www.nedoplus.cz

TYTO STRÁNKY JSOU VE ZKUŠEBNÍM PROVOZU. PROTO SE PŘEDEM OMLOUVÁME ZA NĚKTERÉ NEDOSTATKY VZNIKLÉ PŘI OBJEDNÁVÁNÍ.

1. Všeobecné informace
Realizací objednávky a posléze obchodu u firmy NEDO PLUS s.r.o. (dále jen dodavatel) kupující bere na vědomí tyto všeobecné obchodní podmínky. Ke každému zboží zakoupenému u dodavatele je zpravidla přiložen dodací list (fakturu lze považovat za záruční list, jsou-li na něm uvedeny patřičné náležitosti), případně stvrzenka o platbě v hotovosti. Záznamy uvedené na faktuře a záručním listu si kupující ihned zkontroluje. Jakékoliv reklamace zboží, nesouhlasící se záručním listem nemusí být později vyřízeny. Je-li zboží kupujícímu zasláno a objeví-li rozdíl mezi doklady a zbožím, případně chybějící doklad, neprodleně, nejpozději následující pracovní den od data převzetí, kontaktuje dodavatele. Stížnost (reklamace) bude ihned prověřena a případná závada odstraněna. Po uplynutí uvedené lhůty nemusí být reklamované rozdíly uznány (§427-428 Obch.Z.).


2. Cena, platební podmínky, doprava
Ceny jsou smluvní, sjednány na základě nabídky dodavatele (online-katalog, systém internetový obchod), či individuálně dohodou (telefonicky, emailem). Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky (systémem internetový obchod, faxem, případně telefonicky).

Dodavatel umožní kupujícímu provést způsob úhrady:

a) hotovostní úhradou při dodání zboží (dobírka). Na místě převzetí dopravce inkasuje hotovost od kupujícího a vystaví doklad o převzetí hotovosti; faktura je vždy obsahem zásilky,

b) úhrada zálohou - kupující na základě zálohové (proforma) faktury uhradí předem částku 1)převodem (bezhotovostně) ze svého účtu na dodavatelův účet v České spořitelně, případně 2)hotovostním vkladem v České spořitelně (nemá-li vlastní účet)

c) faktura se splatností - vybraným zákazníkům (smluvním partnerům) nebo státním organizacím (se státní účastí) je umožněna platba na fakturu po dodání zboží s dohodnutou dobou splatnosti (zpravidla 7 až 14 dní, výjimečně delší)

d) osobní odběr hotově v sídle/skladu firmy - informujte se prosím předem, zboží je nutno i v tomto případě závazně objednat (fax, internetový obchod) , příp. rezervovat (telefonicky). Nevztahuje se na odběr již uhrazeného zboží u dodavatele. V případě prodlení splatnosti faktury (ev. jiného dokladu, došlo-li k převzetí zboží odběratelem) za dodané zboží dle objednávky se kupující zavazuje uhradit dodavateli penále z prodlení ve výši 0,5% za každý den prodlení, není-li v konkrétní smlouvě či dokladu stanoveno jinak. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradí úplnou pořizovací cenu v době splatnosti faktury. V takovém případě není dotčen nárok dodavatele na smluvní pokutu dle bodu 3.

e) Zasílání zboží ze skladu přes spediční firmu ZDAR. Při objednávce zboží v hodnotě vyšší jak 10.000,- Kč bez DPH doprava ZDARMA

f) Zboží je až do úplného zaplacení částky na daňovém dokladu majetkem firmy NEDO PLUS s.r.o.Kupující je povinen prodávajícího neprodleně informovat v případě zdržení se zaplacením zboží. Pokud tak neučiní, bude mu další zboží vydáno pouze za hotové.

3. Objednávka zboží
Objednávka ( obj.) je jednostranný závazný úkon kupujícího. V objednávce je nutno uvést přesné označení zboží, množství a jednotkovou cenu bez a včetně DPH. Objednávky jsou přijímány pomocí systému internetový obchod, dále pak písemně poštou, faxem, E-mailem, příp. telefonicky (záleží na povaze obj.). Doporučujeme uvést i dobu platnosti objednávky, po kterou je kupující ochoten vyčkat na dodávku zboží v případě, že zboží není právě skladem. Na základě závazné objednávky vystaví dodavatel Potvrzení objednávky, v němž potvrzuje kupujícímu druh, předpokládanou cenu a množství zboží. Potvrzení obj. je uskutečněno e-mailem, příp. telefonicky (ústně). Požaduje-li kupující písemné potvrzení obj., je nutno si toto při objednání vyžádat. Potvrzením objednávky se rovněž rozumí potvrzovací zpráva systému internetový obchod o doručení obj., která je generována automaticky při podání objednávky na obrazovku, pří. odeslána kupujícímu e-mailem. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit (např. v případě nedostupnosti zboží nebo chyby v nabídce ze strany dodavatelů) a o tomto neprodlení vyrozumí kupujícího. Příp. uhrazené zálohy budou v takovém případě nejpozději do 7 dnů vráceny. Vyřízením objednávky se rozumí vyexpedování ze skladu dodavatele na adresu udanou kupujícím. Obvyklá doba k vyřízení objednávky činí 2-5 pracovních dní od podání objednávky kupujícím dle povahy, druhu a množství zboží, či dle dohody.
Pokud odběratel potřebuje zboží vyexpedovat do druhého je nutné závaznou objednávku poslat den předem do 12°° hodin, abychom stačili objednávku připravit.
Regulérní nárok na zrušení závazné objednávky kupujícím vznikne jen po předchozí dohodě s dodavatelem na návrh ke zrušení objednávky (podaný e-mailem). V případě, že nebyl ze strany kupujícího v objednávce specifikován mezní termín platnosti objednávky, nevzniká překročením obvyklého termínu dodávky o méně než dvojnásobek (14 dní) automaticky nárok ke zrušení objednávky kupujícím. Zrušení může být učiněno vzájemnou dohodou bez uplatnění nároku na smluvní pokutu ze strany dodavatele, nevznikne-li tím dodavateli újma (zboží je již na cestě apod.). V případě nedodání zboží po více než dvojnásobek obvyklé doby (>14 dní) může kupující objednávku zrušit bez předchozí dohody s dodavatelem, též písemně (e-mailem) a za předpokladu, že zboží dosud nebylo vyexpedováno - lépe je však kontaktovat současně obchodní oddělení (info@nabytekservis.cz) a ihned se dozvědět výsledek pokusu rušení. V případě, že kupující neuvedl při podání obj. podmínku dodání kompletu zboží, není možno jednostranně kupujícím zrušit objednávku z důvodu nedostupnosti některé položky objednávky.

V případě neodebrání zboží kupujícím do 15 dnů od splatnosti vystaveného dokladu nebo expedice zboží má dodavatel nárok fakturovat smluvní pokutu ve výši 15% z ceny neodebrané objednávky, nedohodne-li se s kupujícím jinak. Tímto není dotčen nárok dodavatele na náhradu způsobené škody. Dodavatel dále nezodpovídá za zneužití uživatelských údajů (uživatelské jméno/heslo) v případě, dojde-li k vyzrazení hesla kupujícím třetí straně.
Podle Občanského zákoníku 64/1964 Sb. zákonem č. 367/2000 Sb. má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku a tím i přes internet. Občanský zákoník touto novelou dal v § 53, odst. 6 spotřebiteli (nejednajícímu v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) právo ve lhůtě 14 dní od převzetí plnění odstoupit od uzavřené smlouvy, tzn. vrátit zboží a obdržet zpět peníze.


4. Přeprava a odběr (převzetí) zboží
Dodavatel zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím (dodací adresa) obvykle do druhého pracovního dne pokud je splněna podmínka včasného zaslání objednávky. Dopravu na požádání zákazníka zajišťuje dodavatel. Ceny jsou dojednány smluvní. Dodavatel nese všechna rizika spojená s přepravou zboží (ztráta, zničení, poškození zboží) tak, aby kupujícímu nevzniklo nebezpečí vzniku škody při přepravě spojené s jeho objednávkou, a to za předpokladu, že kupující při převzetí zásilky od přepravce (spediční služba) bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a kompletnost zboží, aby v případě částečné ztráty (úbytku) nebo poškození zboží dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škody u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně (nejpozději následující den) vyrozumí dodavatele (e-mailem, faxem). Po vzájemné dohodě může být kupujícímu ihned expedováno nové zboží. Při reklamaci služby Obchodní balík lze uplatnit reklamaci do následujícího pracovního dne po převzetí/doručení na dodací poště. Při osobním odběru zboží od zástupců dodavatele, kupující ověří úplnost dodávky v místě odběru ihned.
Pokud závazně objednané zboží nebude kupujícím uhrazeno/přijato a bude vráceno zpět dodavateli a nebo zboží se specifikací osobní odběr nebude kupujícím vyzvednuto a zaplaceno do 10 dnů po splatnosti faktury nebo zálohové faktury (výzvy k odběru), vyhrazuje si dodavatel právo stornovat objednávku a požadovat na kupujícím úhradu smluvní pokuty dle bodu 3.
V případě, že kupující nepřevezme zásilku zboží opakovaně expedovanou na jeho přání, je povinen uhradit vedle smluvní pokuty (nedojde-li k převzetí) dle bodu 3 též marně vynaložené dopravní náklady v plné výši.

Při dovozu zboží na předem dohodnuté místo je zákazník povinen zajistit rychlou a řádnou vykládku zboží. V případě, že tak neučiní bude mu přeúčtován poplatek za čekání a pomoc dopravce.


5. Reklamace zboží
Reklamace služeb dopravce
Zboží k vám putuje prostřednictvím dopravce.. Může stát, že k vám přijde zásilka nebo zboží poškozené. Řiďte se prosím následujícími pokyny:

a) Zásilku nebo zboží si prosím vždy prohlédněte před dopravcem.

b) V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený...) nebo zboží ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky.

Reklamační řád
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího: NEDO Plus s.r.o.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit zápis o reklamci (formulář je na stránkách nebo vám jej zašle dispečink z obchodního oddělení).. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Vrácení zboží
Podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku má zákazník při uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku právo do 14 dnů od převzetí zboží z jakéhokoli důvodu či bez důvodu od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz za zboží. Zboží musí být v takovémto případě vráceno v původním obalu a musí být nepoškozeno.
Pokud si zákazník zboží odere sám, po předchozím zaslání objednávky ze skladů dodavatele, nebude mu umožněno uplatnit § 53 odst. 7 občanského zákoníku (bez důvodné vrácení zboží).

6. Záruka
jedná se zpravidla o 24měsíců nebo záruku inzerovanou výrobcem. Záruční lhůta začíná běžet dnem vystavení faktury nebo záručního listu (je-li vystaven). V případě výměny zboží v záruce se záruka neprodlužuje, je-li zbývající záruka na zboží delší než 6 měsíců. Záruka se nevztahuje zejména na závady:

    • způsobené v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům, nevhodným skladováním, špatnou nebo neodbornou obsluhou atp.
    • neodborným použitím nebo jiným mechanickým poškozením

  • živelnými pohromami nebo vyšší mocí
7. Závěrečná a přechodná ustanovení
Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti 1.6.2010 a nahrazují veškerá předchozí ustanovení, zvyklosti prodeje a vyřizování reklamací.
 

Dodatky k obchodním podmínkám:
Nábytkové hrany – změny při objednávání zboží

Vzhledem k poskytované službě odmotávání nábytkových hran z návinů bez příplatku (hrany papírové s lepidlem a bez lepidla, hrany ABS s lepidlem a bez lepidla, hrany vrstvené a dýhované s lepidlem či bez lepidla), si Vám dovolujeme oznámit že:

  • v případě nalezení skladového zbytku do max. +5m navíc oproti Vaší objednávce, Vám bude tento zbytek dodán a vyúčtován
  • možnost skladby celkového množství (délky) hrany jest z maximálně ze 3ks libovolných délek
  • nejmenší prodejní zbytek min. 5m

Děkujeme za pochopení NEDO PLUS s.r.o. 1.10.2012