• home
 • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti NEDO Plus, s.r.o., se sídlem Sadová 566, PSČ 664 42, IČ: 49455656.

Sekce Nábytkové kování a LED osvětlení

Platné od 15. 10. 2019

Tyto obchodní podmínky se vztahují na obchody mezi společností NEDO Plus, s r.o. v postavení prodávajícího a:

 1. Fyzickými osobami, které nejsou podnikateli a v postavení kupujícího učiní objednávku prostřednictvím internetového obchodu (dále e-shop) v režimu B2C * v bodech: I.1); II..
 2. Právnickými i fyzickými osobami, které jsou podnikateli nebo se podle zákona za podnikatele považují v postavení kupujícího, pokud spolu nemají uzavřenou jinou samostatnou smlouvu o podmínkách prodeje zboží a služeb, která může zde stanovené všeobecné obchodní podmínky a přílohy doplňovat nebo nahrazovat. (objednávají v režimu B2B **)

* B2C = byznys to client. Mezinárodní zkratka obchodů uzavíraných mezi dodavatelem a koncovým spotřebitelem

** B2B = byznys to byznys. Mezinárodní zkratka obchodů uzavíraných mezi dodavatelem a firmou

 

I.                    OBJEDNÁVKA NA ZBOŽÍ

Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a slouží k rezervaci zboží. Potvrzením objednávky prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky e-mailem nebo telefonicky.

Objednávky z Internetového obchodu (dále e-shop) jsou z pohledu práva členěny podle typu kupujícího.

 1. Koncoví spotřebitelé = zákazníci nepodnikatelé, objednávají v režimu B2C a jedná se z pohledu zákona o klasickou objednávku prostřednictvím Internetu (dále e-shop). Za objednávku v režimu B2C lze přitom považovat pouze objednávku standardních obchodních balení, standardně nabízeného zboží za standardní maloobchodní ceny. Objednávky zákaznických řešení, které nelze bez dalšího dokončit v e-shop, vzhledem k potřebě doplnění služeb a zakázkových řešení, nelze z pohledu odpovědnosti a občanského zákoníku, za objednávku provedenou prostřednictvím e-shop považovat. Na tyto objednávky se vztahují omezení pro případ odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží.
 2. Smluvní partneři = zákazníci podnikatelé, objednávají v režimu B2B za ceny podle konkrétních obchodních podmínek a tyto objednávky nejsou z pohledu zákona považovány za objednávky prostřednictvím e-shop.

Objednávka neúplných základních velkoobchodních balení, nebo neúplných základních délek je v některých případech znevýhodněna účtováním rozbaleného (například u některých LED pásků a některých hliníkových profilů), nebo je zbytek do základní délky doúčtován a do zásilky přibalen. Jedná se především o zboží, kde by prodejem neúplného velkoobchodního balení nebo základní délky vznikla prodávajícímu škoda. Informace o minimálním obchodovaném množství, obchodních baleních a konkrétních obchodních podmínkách pro daný sortiment zjistíte u vybraného zboží v katalogu, na Internetu nebo dotazem u prodejce. Místem plnění bude adresa uvedená kupujícím v objednávce. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím. Prodejce za informovanost kupujícího nenese odpovědnost.

Ceny a poplatky spojené s realizací objednávky, řeší ceník doplňkových a doprovodných obchodních služeb (viz příloha č. 1.)

 

II.                  OBJEDNÁVKA SLUŽEB A ZÁKAZNICKÝCH ŘEŠENÍ

K některým druhům zboží jsou poskytovány doplňkové služby a zákaznická řešení. Objednávku těchto služeb a zákaznických řešení je kupující povinen objednat, jako zboží samotné. Neobjednané služby a zákaznická řešení nemohou být dodány. Objednávka je považovaná z pohledu termínu předání objednávky za doručenou po doplnění všech požadovaných podkladů.

U výrobních zakázek vyráběných na základě zadání kupujícího přebírá kupující veškerou odpovědnost za vhodnost použití výrobků a dodržení technických parametrů nutných pro správnou funkci. Odpovědnost na kupujícího přechází okamžikem odsouhlasení technického řešení navrženého prodávajícím.

 

III.                KUPNÍ CENA

Kupní cena vychází z platného ceníku a obchodních podmínek kupujícího.

Cenová nabídka na zákaznické řešení nebo zboží mimo katalogovou nabídku je platná po dobu 14 dní od sdělení nabídky kupujícímu. Tato cenová nabídka je závazná v případě, pokud je podložena platnou nabídkou vystavenou ve firemním informačním sytému. Při objednání zboží podle cenové nabídky je nutno uvést číslo této nabídky. Ceny jsou vždy uvedeny za jednu měrnou jednotku daného zboží, tedy 1 metr, 1 set, 1 kus, 1 pár…

 

IV.                PLATEBNÍ PODMÍNKY

V případě zpoždění plateb je prodávající oprávněn fakturovat úrok z prodlení a to v procentní výši (viz příloha č. 1.) z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení, přičemž splatnost je stanovena na 14 dní ode dne vystavení faktury tento úrok vyčíslující. Prodávající si vyhrazuje právo zadržet další objednané zboží do doby uhrazení dlužných plateb. Kupující je na výzvu prodávajícího povinen vyjádřit uznání či neuznání pohledávky. Platby po době splatnosti delší než 30 dní mohou být jako pohledávka odprodány nebo postoupeny k vymáhání.

 

V.                  ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží, které je skladem, odesíláme tranzitní službou nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky. U objednávky v hodnotě nad (viz příloha č. 1.) Kč bez DPH je dodání zdarma. V případě objednávek v menší hodnotě účtujeme na balík standardně dopravné a balné (viz příloha č. 1.).

Pokud se jedná o zboží nadrozměrné nebo hrozí jeho poškození při dopravě, je toto zboží baleno do dalších přepravních obalů a ochranných materiálů. Informace o tom zboží naleznete v e-shop nebo v katalogu. Ceny zvýšeného balného a dopravy jsou pak účtovány podle platného ceníku (viz příloha č. 1.). Způsob balení a obaly určuje prodávající. V případě, že má kupující specifické požadavky na balení, tyto lze zajistit formou placené služby.

Daňové doklady jsou vystaveny prostřednictvím informačního systému v e-shop nebo doručovány elektronicky, tištěné dodací listy a faktury jsou přibaleny u zásilky.

 

VI.                ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY NEBO VRÁCENÍ DODANÉHO ZBOŽÍ

Zrušení objednávky nebo vrácení dodaného zboží je možné pouze po předchozí dohodě s pověřenou osobou prodávajícího na základě elektronické komunikace e-mailem. Požadavky na vrácení již zakoupeného zboží řeší reklamační řád (viz příloha č. 2.)

 

VII.              PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Povinností kupujícího je po převzetí zboží neprodleně překontrolovat úplnost a kvalitu, zejména pak, zda není zboží poškozeno dopravou. Neporušení obalu zásilky nezaručuje, že s ním bylo po cestě zacházeno podle pokynů prodávajícího a nemůže být uvnitř přepravou poškozený výrobek. Naopak poškozený obal neznamená, že je poškozený také obsah. Za přítomnosti řidiče kontrolujete úplnost zásilky a bezvadnost jednotlivých balení. Pokud je zásilka zjevně poškozena, zboží přeberete s výhradou = do předávacího formuláře napíšete poznámku o poškození zboží nebo obalu. Pokud při kontrole obsahu zásilky zjistíte poškození zboží, zavolejte na naše zákaznické centrum +420 739 691 869 a naši pracovníci se o vyřízení reklamace s dopravcem postarají.

Za poškozené zboží (pokud bude zboží skladem apod.) Vám bude neprodleně odesláno nové. Nové zboží dostanete s novou fakturou. Poškozené zboží Vám bude prostřednictvím našeho zákaznického centra po vyřízení uznané reklamace přepravcem dobropisováno. Reklamace zboží poškozeného dopravou později než po 3 dnech od doručení nemůže být a nebude uznaná. Tato lhůta je akceptována pouze u zásilek přepravovaných na území ČR.

 

VIII.            REKLAMACE A VRÁCENÍ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

Postup při reklamaci nebo vrácení zakoupeného zboží řeší reklamační řád (viz příloha č. 2.)

 

IX.                VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Za správné použití výrobků a zboží nese odpovědnost výhradně kupující.
 2. Pokud není uvedeno jinak, výrobky nejsou určeny pro agresivní prostředí a mytí a oplachování bělidly, čističi vodního kamene, solemi, přípravky typu Savo apod., které mohou způsobit nevratné poškození zboží, výrobků a jejich součástí.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na technické změny výrobků v porovnání s jejich vyobrazením v katalogu a dalších propagačních materiálech a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na změny údajů uváděných v tištěném katalogu u jednotlivých výrobků s ohledem na inovační a další vývojové změny jednotlivých výrobků.
 5. Barevnost jednotlivých výrobků vyobrazených v tištěném katalogu nebo e-shop, může být ovlivněna technologií tisku nebo zobrazení a nemusí odpovídat skutečné barevnosti zakoupeného výroku.
 6. Platné základní maloobchodní ceny bez DPH jsou uvedeny vždy v aktuálním ceníku. Tento ceník je dostupný po vyžádání v zákaznickém centru. Ceny získané z jiných zdrojů, především elektronických médií, mimo výše uvedený ceník, nemusí být vzhledem k povaze zdroje, jeho aktuálnosti nebo jeho závislosti na automatických datových přenosech aktuální nebo platné. Pokud by byla objednávka provedena za neplatnou cenu, je tato objednávka neplatná a objednávající bude kontaktován pracovníky zákaznického centra.
 7. Délka záruční doby zcela závisí na typu zboží a je specifikována v aktuálním ceníku. Pokud není stanoveno jinak, platí záruční doba v délce 24 měsíců. Ručíme za kvalitu zboží a použitých technologií. Neručíme za vady způsobené nesprávným použitím výrobků a zboží, zejména použitím v rozporu s technickými parametry, instalačními pokyny, uživatelským návodem a obecnými zvyklostmi.
 8. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoliv vedlejší, speciální, nepřímé nebo následné škody, jakými jsou zejména ztráta na zisku, ztráta smlouvy, škoda na majetku, škoda na použití nebo za odpovědnost vůči třetím stranám, nad rámec pojištění za újmu způsobenou vlastními výrobky (VPP odpovědnostního pojištění).
 9. Vystavením objednávky objednávající souhlasí s obchodními podmínkami v platném znění.

 

X.                  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace naleznete na www.nedoplus.cz/zpracovani-osobnich-udaju

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 10. 2019

 

Za NEDO Plus, s.r.o.

Marek Dostál

Jednatel společnosti